Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze OVT 27.2.2017

5. 3. 2017

Zápis z výroční členské schůze oddílu vodní turistiky TJ.Kotva Braník z.s.,

konané dne 27.2.2017 v loděnici TJ Kotva Braník z.s.

Přítomni: dle prezenční listiny

V 18,05 zahájil pro nepřítomnost stanoveného řídícího schůze J. Šupa, předseda oddílu

 Michal Krupka. Konstatoval, že nejsme podle prezence usnášení schopna, tudíž schůzi ukončil,

Zároveň pak svolal novou VČS na 18,20, která dle stanov již usnášeníschopná bude.

V 18,25 J.Šup zahájil schůzi, po schválení programu nechal zvolit jednotlivé komise následovně:

Mandátová: Přibyl T., Haláček, Čejková

Návrhová: Křivánek, Doleželová, Kuchař

Volební: Rohanová, Kocanda, Mráček

Předal slovo M.Krupkovi, jenž přednesl zprávu o činnosti oddílu za rok 2016, s podotknutím, že informace o akcích je možno vidět na webových stránkách oddílu, jež byly uvedeny na pozvánce.

Poté seznámil s návrhem plánu akcí na rok 2017 V.Jančar se slovy, že se jedná o mustr, který je možné rozvíjet, s tím, že jednotlivé akce plánu budou časově popularizovány na webu oddílu.

V.Sova seznámil s na poslední chvíli dodanými ekonomickými daty roku 2016, kde oddíl opět rozpočtově zůstal v přebytku hlavně kvůli dotacím na akce a kvůli nevyjetým autobusovým zájezdům.

Poté Sova přednesl návrh rozpočtu na r. 2017 se zachováním stejné struktury jako doposud.

Dle programu pak bylo přistoupeno k volbě. T. Přibyl přednesl zprávu mandátové komise s tím, že je

Přítomno 39 členů, tedy 30% z členské základny.

Rohanová přednesla seznam delegátů navržených na VČK konanou 27.3.2017 v loděnici TJ, kde seznam byl diskusí upraven a volba schválena dle daného klíče 19 + náhradníci ve složení:

Krupka, Mráček, Jančar V., Šup, Rohanová, Křivánek, C.Sochor., Rohan, Černý, Doleželová, Holý, Chadim, Janko, Jičínský, Kosová, Kuchař, Vazač, Kocanda, Práchenský, Sojka, Tajovský, Vlasák

A to včetně náhradníků v pořadí.

Na to Rohanová přednesla kandidátku nového výboru, kterou připravil výbor odstupující a kandidátka byla jak uvedeno zvolena a výbor OVT tak bude pracovat jako sedmičlenný:

Krupka, Křivánek, Mráček, V.Jančar, Šup, F.Jančar, Rohanová

DISKUSE:

Přibyl – pozvání na akce OLT a společné akce TJ.

Krupka, Jančar, Šup – stanovy a jejich nutná úprava

Sova – extra konference měla být vloni ke stanovám

Černý – je nezbytné, aby byl jeden moderátor stanov a konzultovat s právníkem

Krupka – kdo má na starosti stanovy v VTJ

Sova – asi nikdo, ale mně ty staré nevadí

Sochor Ivan – stanovy k diskusi jsou na googlu – údajně – bere si na starost, aby byly rozeslány k diskusi, protože přístup k nim je dosud složitý

Kosová – úprava stanov je nutná vzhledem k RS a NOZ

Černý – úprava měla být k 31.12.2016, jinak problémy možné – co vlastně máme – staré stanovy a rozpracované?

Šup – měsíc do VČK je krátká doba pro zpracování

Jančar – dát do usnesení nutnost rozeslat stanovy staré a rozpracované a delegáti, aby se k tomu postavili a zastávali na VČK stejný názor za OVT. Navrhl rozeslat k diskusi do 1.3. nejpozději.

Šup ukončil diskusi a předal slovo Křivánkovi jenž přednesla návrh usnesení. Usnesení bylo v daném znění po úpravách schváleno.

V 20,15 J.Šup ukončil VČS OVT.

Zapsal: Vojta Jančar